Forbedret matsikkerheten til 38 400 familier i 2018

//Forbedret matsikkerheten til 38 400 familier i 2018

Caritas Norge startet i 2018 opp nye matsikkerhetsprogrammer i syv land, etter å ha avsluttet vårt Noradstøttede program for perioden 2013-2017. Her kan du lese om noen av våre resultater og om hvordan vi bidrar til å løse verdens sultproblemer.

Illustrasjonsfoto: Caritas Internationalis

Resultater for matsikkerhet 2018:

 • 38 409 husholdninger i syv land (DR Kongo, Zambia, Uganda, Mali, Niger, Sri Lanka, Colombia og Mali) fikk forbedret sin mat
 • 23 787 småbrukere lærte hvordan de kan øke sine avlinger på en bærekraftig måte ved hjelp av klimasmarte jordbruksteknikker
 • 652 lokale landbruksskoler ble opprettet
 • 286 frøbanker ble etablert
 • 13 823 småbrukere i Uganda, Zambia, Mali, Sri Lanka og DR Kongo fikk økt kunnskap om ernæring og hvordan man sikrer familien en balansert diett
 • 279 modellbønder og omsorgspersoner i Zambia og Mali fikk opplæring i måling av barns vekst, for å sikre at alvorlig underernærte barn får helsehjelp
 • 60 lokale grupper, som skal drive informasjonsarbeid om ernæring, ble opprettet
 • 8 060 mødre på Sri Lanka fikk opplæring i ernæring
 • 715 spare- og lånegrupper ble startet i Uganda, Zambia, Kongo og Sri Lanka
 • 8579 småbrukere fikk opplæring i entreprenørskap
 • 24 fiskedammer ble etablert i Sri Lanka og DR Kongo
 • 13 920 bondefamilier fikk opplæring i hvordan de best kan takle effektene av klimaendringer, som flom og tørke

Tekst: Marit Sørheim

Antallet mennesker som sulter er igjen økende, etter en periode med nedgang. 821 millioner mennesker går til sengs sultne hver dag. På verdensbasis lider over 150 millioner barn av veksthemning som bremser deres muligheter. Hovedår­sakene til sult er konflikt og klimaendringer.

I vårt nye matsikkerhetsprogram skal vi bekjempe sult for 58 000 husholdninger eller om lag 290 000 mennesker i Den demokratiske republikken Kongo, Mali, Niger, Uganda, Zambia, Colombia og Sri Lanka. Vårt mål er at alle deltakerne i programmet skal ha et næringsrikt kosthold og spise minst to til tre måltider per dag når programmet er ferdig.

For å utrydde sult på en måte som vil vare, må vi jobbe med alle sider av det vi kaller matsikkerhet. FN definerer matsikkerhet som at «alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk

tilgang til nok og trygg mat for et fullgodt kosthold, som møter deres ernæringsmessige behov og preferanser, og som danner grunnlag for et aktivt liv med god helse».

Opplæring i landbruk og ernæring

For det første jobber vi med å øke og stabilisere småbønders produksjon. Klimaendringer gjør at bønder opplever store variasjoner i avlingene fra år til år. En viktig del av vår satsning er derfor opplæring i bærekraftige landbruks­metoder, som øker produksjonen uten negative effekter på miljø og klima. Helt konkret etablerer Caritas såkalte «Farmer Field Schools», en modell utviklet av FNs landbruksorganisasjon, der såkalte modellbønder får opplæring som enda flere bønder lærer av.

For det andre må vi sikre et godt sammensatt kosthold. Opplæring i ernæring, med vekt på barns behov, står derfor sentralt i arbeidet.

Fra åker til marked

For det tredje trenger småbønder flere ben å stå på. Vi satser derfor på diversifisering av produksjonen,

som kan gi dem flere inntektskilder. Videreforedling eller pakking av produktene fra landbruket er en viktig måte å øke inntekten på. Bøndene får også råd og veiledning, for å sikre dem tilgang til markeder, rettferdige priser på produktene og kreditt for å kunne gjøre investeringer i egen produksjon.

Yrkesutdanning for ungdom

En fjerde komponent er yrkesopplæring for ungdom, for å kvalifisere dem for arbeid innen matproduserende sektor. Caritas har spesielt utviklet nye satsinger innen verdikjedeutvikling i kaffe- og fiskeoppdrettsnæringen de siste årene.

I 2018 ble to nye prosjekter innen fiskeoppdrett startet i Colombia i samarbeid med norske og colombianske næringslivsaktører og forskningsinstitus­joner. Fra tidligere har vi et tilsvarende prosjekt i Uganda. Yrkesopplæring og jobbskaping for ungdom står sentralt i alle prosjektene.

Samarbeid med næringslivet

I tråd med norske myndigheters ønske om å involvere næringslivet i større grad i internasjonalt utviklingsarbeid, vil Caritas fortsette og utvide vårt samarbeid med næringslivet, slik at flere får nok mat.

Politisk arbeid

Vi gir dessuten småskalabønder opplæring i politisk arbeid, slik at de kan jobbe for å påvirke lokale og nasjonale myndigheter. En god og stabil landbrukspolitikk, bedre tilgang til tjenester og infrastruktur for bønder, tilgang til kreditt og økte landbruksbudsjetter er helt sentralt, for å sikre varige resultater av vårt arbeid.

Kvinner prioriteres

I de fleste utviklingsland i Afrika utgjør kvinner minst halvparten av småbøndene. De har dårligere tilgang enn menn til jord, kreditt og andre innsatsfaktorer som vil øke produksjonen. Resultatet er at kvinner produserer mindre mat på tilsvarende areal. Derfor er likestilling gjennom­gående i alle våre aktiviteter.

Les hele årsrapporten fra Caritas Norge 2018 her

2019-07-05T10:49:18+00:00 3rd juli, 2019|

About the Author: