Caritas hjelper stadig flere i Norge

//Caritas hjelper stadig flere i Norge

37 prosent flere innvandrere brukte Caritas sine veilednings- og kurstilbud i 2018 sammenlignet med året før.

Selv om verden preges av store globale migrasjonsstrømmer, reflekteres ikke dette i antall innvandrere til Norge. Norge har en liten reduksjon i antall nye arbeidsinnvandrere og vi ser en stor reduksjon i antall flyktninger. Likevel opplever Caritas Norge jevnt over en økende interesse for våre tilbud. Dette skyldes både nye prosjekter, vekst og samarbeid i Caritas-nettverket nasjonalt og tettere kontakt med våre brukergrupper.

Våre selvhjelpsgrupper for flyktninger i asylmottak var et populært tilbud i 2018. Foto: Rose Korol

Tekst: Anders Stenersen

Verdifull frivillighet

Våre frivillige representerer i mange sammenhenger vår førstelinje i kontakt med målgruppa, og uten deres iherdige innsats når det gjelder veiledning, relasjonsbygging og formidling av kunnskap gjennom kurs og andre aktiviteter, hadde vi ikke hatt de resultatene vi har i dag. De frivillige på Caritas Ressurssenter ble i 2018 nominert til Frivillighetsprisen av Frivillighet Norge, noe vi er svært stolte av. Styrken i Caritas Norge sitt arbeid er at mange av våre frivillige selv er innvandrere, og de bruker sine erfaringer i møte med våre brukergrupper. I 2018 hadde Caritas Norge omtrent 300 aktive frivillige, noe som er en økning fra året før.

Flere besøkende er kvinner

Caritas Ressurssenter i Oslo gir veiledning og kurs til innvandrere. I 2018 besto de besøkende av ca. 80 prosent arbeidsinnvandrere og 20 prosent flyktninger og familiegjenforente. I 2017 flyttet vi til større lokaler, noe som løftet vår kapasitet til nye høyder. I 2018 har ressurssenteret hatt hele 20 592 henvendelser. Det er en stor økning fra 2017 da tallet var rett under 15 000.

Det er dessuten flere kvinner som besøker senteret. I 2018 var 38 prosent av de besøkende kvinner. I 2017 var andelen kvinnelige besøkende 22 prosent. Dette tror vi skyldes at Caritas Ressurssenter oppleves som et stabilt og forutsigbart hjelpetiltak, som gir individuell veiledning til både familier og arbeidsfolk.

Viktig arbeid på asylmottak

Som tidligere år hadde Caritas Norge kurs og aktiviteter i asylmottak. I samarbeid med Caritas Bergen, Caritas Trondheim og Caritas Stavanger, nådde vi ut med aktiviteter til 2300 voksne deltagere i asylmottak.

Vårt nyeste tilbud til beboere på mottak kaller vi selvhjelpsgrupper. Personer på mottak er i en vanskelig livssituasjon fordi fremtiden er usikker og forholdene på mottak er sparsommelige. Deltagere på selvhjelpsgruppene får hjelp av frivillige og andre til å mestre denne situasjonen, både i form av informasjon og ulike sosiale aktiviteter de selv er med på å utforme. Tilbudet var svært populært, og vi skapte mange gode øyeblikk som bidro positivt til asylsøkernes situasjon.

I tillegg arrangerte frivillige tilknyttet Caritas i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger barneaktiviteter i asylmottak som hadde 1 000 deltagere. Målsetningen med arbeidet er å bidra til å normalisere hverdagen for barn på asylmottak, slik at de kan utfolde seg i kreativ lek som malerverksted og dans.

Nasjonalt au pair senter

Caritas Norge har fortsatt med det viktige arbeidet med å veilede au pairer og vertsfamilier. Kulturutveksling er et lærerikt og givende tilbud for alle parter, så lenge regelverket blir fulgt og ikke unge personer i sårbare situasjoner blir utnyttet. I tett samarbeid med utlendingsforvaltningen har Caritas jobbet for at vertsfamilier skal forstå ansvaret det innebærer å ha en ung person i kulturutveksling, samtidig som vi har hjulpet au pairer med praktisk hjelp og kunnskap om rettighetene sine.

Les hele årsrapporten fra Caritas Norge 2018 her

2019-07-05T10:48:19+00:00 3rd juli, 2019|

About the Author: