Caritas Norge i Colombia

/Caritas Norge i Colombia
Caritas Norge i Colombia 2020-02-04T14:31:05+00:00

Høsten 2016 ble en historisk fredsavtale inngått mellom myndighetene i Colombia og FARC-geriljaen. Men fredsprosessen er skjør og Colombia er fremdeles preget av en konflikt som har drept flere hundre tusen mennesker og drevet millioner på flukt. Caritas Norge støtter fredsbyggings- og utviklingsprosjekter i Colombia, for å gi fattige og marginaliserte mennesker en bedre fremtid.

En bonde arbeider på gården sin i Florencia i Caquetá. Her driver ti familier jordbruk på et område som er neglisjert av lokale myndigheter. Noen av mennene har  vært med i FARC.  Caritas hjelper familiene med tilgang til lokale markeder. Foto: Caritas Norge

Den colombianske regjeringen har siden 2012 ført fredsforhandlinger med landets største geriljagruppe, FARC, og innledet i 2014 også samtaler med ELN geriljaen. Dette har gitt håp om en avslutning på Colombias over 50 år lange interne konflikt. Etter den historiske fredsavtalen høsten 2016, som også ble kronet med Nobels Fredspris til president Juan Manuel Santos, har implementeringen av fredsavtalen mellom myndighetene og FARC møtt mange hindre.

Svak koordinering fra myndighetene og motstand mot prosessen lokalt har gjort at FARC-leirene har blitt litt overlatt til seg selv og mange har desertert. Systematiske drap på sivilsamfunnsledere, aktivister og tidligere FARC-medlemmer har gjort at flere norske organisasjoner har sendt ut bekymringsmeldinger for den videre fredsprosessen. Etter kongressvalget i Colombia søndag 11. mars, har flere av partiene som har vært kritiske til fredsprosessen blitt styrket. Det knyttes derfor stor spenning til presidentvalget i mai og hvordan dette vil slå ut for fredsprosessen.

Fredsprogram

Caritas nettverket har vært til stedet i Colombia siden 1950-tallet og er dermed godt forankret lokalt. Organisasjonen er anerkjent både blant befolkningen og myndighetene. Caritas Norge og Caritas Colombia har høyt kvalifisert personale med lang felterfaring og spesialkompetanse på fredsbygging og konfliktløsning.  Caritas Norge har siden 1998 vært engasjert i fredsprogram i samarbeid med Caritas Colombia (SNPS) for å fremme fredsbygging i lokalsamfunn, regionalt og nasjonalt.

Det overordnede målet med programmet er å bidra til en fremforhandlet løsning på de væpnede konfliktene i landet. Det pågående programmet fremmer fredelige løsninger på konflikter i 34 lokalsamfunn i tre regioner; Tolima Grande, Suroccidente og Norroriente. Caritas bruker erfaringene fra lokal konfliktløsing i sitt bidrag til fredsprosessen mellom den colombianske regjering og FARC-geriljaen. Sammen med sivilsamfunnsledere lærer Caritas befolkningen å organisere seg for å endre sin tilværelse. Caritas hjelper til med å etablere kontakt med myndigheter og institusjoner som kan bistå i å bygge en bedre fremtid. Totalt blir 15 000 mennesker direkte påvirket av de lokale prosjektene.

Aldri før har Colombia vært så nærme en varig fred som nå. Dette gir håp. Men dersom man virkelig vil høste frukter av dette arbeidet, bør de involverte, blant annet Caritas Norge og Caritas Colombia, investere i langsiktig støtte til inkluderende dialog og grasrotarbeid. I Norge driver Caritas Norge i tillegg talsmannsarbeid for fred i Colombia i samarbeid med andre organisasjoner i Colombia-Forum, som er et nettverk av norske frivillige organisasjoner.

 Suksesshistorie:

I byen Garzón i Gran Tolima regionen er mottakere av hjelpen internt fordrevne fra konfliktfylte områder i nærheten. Mange av de internt fordrevne endte i den fattige bydelen Los Comuneros. Bydelen manglet utbygde offentlige tjenester som vann, kloakk, strøm og søppelhåndtering. En stor andel av innbyggerne var arbeidsløse og det var stor omsetning av narkotika. Blant ungdom i Los Comuneros var det svært mange som sluttet på skolen og som havnet i kriminelle miljøer. Med støtte fra Caritas, besluttet et nyvalgt bydelsutvalg, som bestod utelukkende av kvinner, å endre Los Comuneros fra å være en beryktet slum til å bli et respektabelt sted å bo. De mobiliserte innbyggerne og inngikk samarbeidsavtaler med politi, familiekontoret, en mikrokredittbank, kommunens sosialtjeneste, den lokale skolen og statens yrkesopplæringsenhet. Sammen etablerte de en framdriftsplan for å få slutt på vold og kriminalitet ved å opprette alternativer for de som begikk lovbruddene. Kommune-administrasjonen ble oppmerksom på hva de fikk til og har lovet å skaffe befolkningen rent drikkevann og et fungerende kloakksystem. Prosjektet kopieres i dag i fem nabobydeler.

Utdanning i konflikt

Deltagere i Caritas’ utdanningsprosjekt i Bogotá. Foto: Caritas Norge

Caritas arbeider i lokalsamfunn der både overgripere og deres ofre er bosatt. Vi prioriterer spesielt å gi barn og unge et alternativ til et liv i vold og kriminalitet. Målet med prosjektet i Bogotá og Medellín er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette gjøres blant annet gjennom etablering av et utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen. Det jobbes også med å opprette lokale ungdomskomiteer som arbeider med andre voldsforebyggende tiltak.

Les mer om  vårt utdanningsprosjekt her 

Suksesshistorie:

En omfattende studie utført av blant annet Caritas Colombia av årsakene til urban vold i fem byer i Colombia førte til utgivelsen av en bok i 2014. Resultatene av studien identifiserer flere faktorer som fører til en forverring av voldssituasjonen, som mangel på både utdanning og yrkesutdanning, høy arbeidsledighet, voldelige familiestrukturer og fravær av støttemekanismer i samfunnet. Caritas har tatt resultatene til etterretning og utviklet en modell for undervisning i fredsbygging og voldsforebygging. Ungdom som er utsatt for vold og kriminalitet har via Caritas dermed fått et alternativ gjennom kursing i fredelig konfliktløsning, forebygging av vold og fredsbygging. Det har blitt dannet ungdomsgrupper som selv organiserer og deltar i aktiviteter som har som formål å skape økt forståelse for årsakene til vold og gi kunnskap om hvordan man håndterer voldelige situasjoner.

Nye utviklingsprosjekter på landsbygda

Med fredsavtalen mellom myndighetene og FARC vil det nå være mulig å utvikle rurale områder som har vært hardt rammet av konflikten. Caritas prioriterer matsikkerhet og vil styrke jordbrukssektoren og skape jobber.

Reintegrering av FARC-soldater og fisk for utvikling

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg i samtale med Oscar «El Paisa», tidligere leder av en av FARCs elitetropper. Nå ønsker han fred. Foto: Caritas

På grensen mellom høylandet og Amazonas i Sør-Colombia ligger San Vicente del Caguan, i delstaten Caquetá. Her ble FARC grunnlagt som en bondeopprørsbevegelse på 1960-tallet. I løpet av fem tiår med væpnet konflikt etablerte FARC og lokalsamfunnet et forhold som pendlet mellom samarbeid og ekstrem vold. Etter at fredsavtalen ble inngått i 2016, ble Miravalle, et landområde nære San Vicente del Caguan, valgt som et av områdene hvor FARC samlet sine medlemmer for å re-integreres til sivile liv.

Med støtte fra utenriksdepartementet og ambassaden i Colombia, implementerer Caritas et fiske- og jordbruksprosjekt i Caquetá. Prosjektet retter seg mot både tidligere FARC-soldater og lokalsamfunnet med sikte på å sikre matproduksjon til eget forbruk, videreforedling og salg. Caritas har i tillegg bygget et vannkraftverk som gir energi til produksjonsenhetene. I samarbeid med Caritas Colombia og en lokal katolsk yrkesskole i kommunen har 42 FARC-medlemmer blitt opplært i akvakultur, agroøkologi, fredsbygging og entreprenørskap.  I samme region implementerer Caritas også et program under «fisk for utvikling»-satsingen til Norad og har tidligere etablert et matsikkerhetsprogram i Caquetá. På denne måten underbygger vi det flerårige fredsprogrammet med nye programmer for å skape en bærekraftig utvikling i konfliktrammede områder i Colombia.

Lær mer om Caritas’ reintegreringsprosjekter her og her

Forberedelsene til å sette i gang fiskeoppdrett er noen av de synlige resultatene av implementeringen av fredsavtalen i Colombia. Foto: Caritas Norge

Bedre liv for kaffebønder i tidligere konfliktområder
Det er rundt 500 000 kaffebønder i Colombia, og de skaper om lag 800 000 direkte arbeidsplasser på landsbygda. Sysselsettingen som kaffebøndene bidrar til er 3,5 ganger sysselsettingen skapt av avlinger av ris, mais og poteter til sammen, og om lag ti ganger det som genereres ved dyrking av oljepalme og gummi kombinert.   Derfor er kaffevirksomheten en sterk drivkraft og viktig sektor for å redusere fattigdom, fordele inntektene blant befolkningen og skape vekst og utvikling. Produksjonen i Colombia er imidlertid underutviklet og preget av lavt produktivitetsnivå. Jordbrukssektoren i Colombia, spesielt kaffesektoren, står overfor en rekke utfordringer. Kaffeproduksjon er sårbar for flere skadedyr og sykdommer som reduserer avlingenes kvalitet og reduserer avkastningen. Videre mangler kaffebønder ressurser og kunnskap for å etablere effektive kaffebearbeidingsstrukturer. 

 Vårt program tar initiativ til et strategisk partnerskap mellom privat sektor, det sivile samfunn og regjeringen, og svarer på det umiddelbare behovet for å skape bærekraftige jobbmuligheter på landsbygda i Colombia. Prosjektpartnerne har erfaring med produksjon, organisering, handel og utdanning. Caritas, YARA og ECOM CCA er de viktigste partnerne i prosjektet, og arbeider i samarbeid med NIBIO på Ås. Det overordnede målet med dette programmet er å bidra til en miljømessig og økonomisk bærekraftig kaffe som produseres i tre regioner som er berørt av vold og høy fattigdom: Huila, Caquetá og Tolima. Prosjektet skal gi kaffebønder ferdigheter til å drive bærekraftige og lønnsomme små og mellomstore gårder innen tre år (2018-2020). Det blir målrettet mot 1050 familieeide kaffegårder, i alt 5 500 barn, kvinner og menn som har vært ofre for den 52-årige. Programmet blir startet opp våren 2018.

 Matsikkerhet og rural utvikling

Fra 2018 starter vi et nytt matsikkerhetsprogram i delstaten Caquetá. Programmet vil bli målrettet mot 400 husholdninger som vil få opplæring i klimatilpasset jordbruk, fiskeoppdrett, og tilgang til markeder. Utfordringene i denne regionen er knyttet til sikkerhet, dårlig infrastruktur og marginalisering av små lokalsamfunn som ikke blir fulgt opp av regionale eller lokale myndigheter. Programmet vil støtte opp om implementeringen av fredsavtalen og bidra til at familier kan bedre sine levekår. Deltakerne i programmet vil også få organisasjonsopplæring og mobiliseres for å kunne innfri sine rettigheter. Programmet er en del av Caritas Norges globale matsikkerhetsprogram. 

Støtt vårt arbeid i Colombia
Benytt vår gavekonto: 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen Colombia