Caritas Norges reaksjon på statsbudsjett 2015

//Caritas Norges reaksjon på statsbudsjett 2015

Caritas Norge ser det som et fordelingspolitisk mål at en større del av statsbudsjettet går til utvikling og humanitær hjelp. Det er uheldig at regjeringen ikke klarer å levere én prosent av brutto nasjonalbudsjett som tidligere har vært et utviklingsmål for bistand og utvikling.

Bistand

Regjeringen har økt det humanitære budsjettet med 424 millioner kroner. Dette er positivt, men Caritas Norge har forventninger om en ytterligere satsing på humanitært arbeid. Det har ikke siden andre verdenskrig vært så mange alvorlige konflikter og humanitære kriser på samme tid, og dette har økt antallet flyktninger og internt fordrevne i verden. Støtten i budsjettet reflekterer ikke dagens humanitære behov. Både krig, konflikt, menneskeskapte klimaendringer og naturkatastrofer tilsier et det er behov for ytterligere styrking av den humanitære innsatsen.

– Det er positivt at konsentrasjonen av bistandsmidlene blir målrettet, men det er viktig at tiltakene når de fattigste – også de som lever i mellominntektsland, mener generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Matsikkerhet

Caritas Norge etterlyser en bredere satsing på matsikkerhet, og mener fattige bønder og spesielt sårbare områder må prioriteres ytterligere. Det er gledelig at regjeringen gir støtte til klimasmart landbruk som er med på å løfte lokale bønder i utviklingsland og gir muligheter for lokal matproduksjon. Caritas Norge mener at klimasmart landbruk er en del av fremtidens løsninger for å sikre matsikkerhet og å bekjempe sult.

– Det er gledelig at regjeringen gir midler til klimarettede tiltak. Caritas Norge etterlyser en prioritering av klimarelaterte tiltak innen utdanning og matsikkerhet. Dette vil være et bidrag og en satsing for de mest sårbare gruppene i utviklingsland, sier Skretteberg.

Utdanning

Det er gledelig at regjeringen vil bruke nær 2,4 milliarder kroner på utdanning og 100 millioner kroner til utdanning for barn i krise og konflikt. På kort sikt er regjeringens mål at én million barn skal få skolegang. Dette er en avgjørende faktor for barnas fremtid og et viktig bidrag for å bekjempe fattigdom.

Mellom-Amerika

Vi reagerer sterkt på kutt i land som El Salvador og Mexico. Voldssituasjonen i disse landene er dramatisk, spesielt for ungdom. Verdensbanken har uttalt at hvis ikke sikkerhetssituasjonen forbedres raskt vil dette ramme den økonomiske utviklingen. Sikkerhetssituasjonen i regionene er avgjørende for investeringer og utvikling. Voldsspiralen har store humanitære konsekvenser i form av fordrivelse og drap, samtidig som den underminerer statens rolle. Vi ber om at støtten til sivilsamfunnet fortsetter og at det som kuttes på bilateral bistand gir en tilsvarende økning til sivilsamfunnet.

Informasjonsstøtten

Det er beklagelig at regjeringen foreslår en reduksjon i informasjonsstøtten på 31 millioner kroner tilsvarende 1/3 av dagens informasjonsstøtte. Informasjonsstøtten er svært viktig for å skape forståelse og engasjement i den norske befolkingen for de globale utfordringene og hvordan Norge jobber med disse.

Arbeidsinnvandring

Caritas er godt fornøyd med at regjeringen ser behov for tiltak rettet mot integrering av arbeidsinnvandrere i Norge. Det er viktig at regjeringen støtter informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot arbeidsinnvandrere som et ledd i å få arbeidssøkere i jobb. Vi etterlyser støtte til norskopplæring som et viktig integreringstiltak. Det er positivt at Caritas Informasjonssenter får støtte som et nasjonalt ressursmiljø.

 

 

 

2014-10-08T14:08:51+00:00 8th oktober, 2014|

About the Author: