Etikk og anti-korrupsjonsarbeid

/Etikk og anti-korrupsjonsarbeid
Etikk og anti-korrupsjonsarbeid 2023-06-09T12:55:06+00:00

Caritas Norge er en åpen og ansvarlig organisasjon. Mennesker vi møter i vårt arbeid, samarbeidspartnere, frivillige og givere skal vite at vi er til å stole på. Etisk bevissthet og høy faglighet i organisasjonen er kjernen i hvordan vi utøver vårt arbeid og sikrer en effektiv bistand og kvalitet i støtten til de fattige, marginaliserte og sårbare.

Som en del av Caritas-føderasjonen bestående av over 160 medlemsorganisasjoner verden over følges felles etiske standarder. De viktigste for Caritas Norge er:

 • Caritas Internationalis – Code of Ethics & Code of Conduct for Staff
 • Caritas Internationalis Management Standards
 • Caritas Internationalis – Fraternal Cooperation Partnership Principles
 • Caritas Internationalis – Complaints Handling Mechanism Policy and Procedure
 • Caritas Internationalis – Anti Harassment Policy
 • Caritas Internationalis – Children and Vulnerable Adults Safeguarding Policy
 • Caritas Norway – Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy
 • Caritas Norway – Gender Equality Policy
 • Caritas Norway – Climate Change Policy
 • Caritas Norway – Disability Inclusion Policy
 • Caritas Norway – Anti Corruption Policy

For mer om Caritas sine verdier og det rammeverket som ligger til grunn for vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis se caritas.org og caritas.no .

Caritas Norge har i tillegg forpliktet seg til å følge internasjonale konvensjoner, prinsipper og standarder som blant andre:

Caritas Norge har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, mislighold og maktmisbruk i egen organisasjon og blant våre partnere. Vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre rutiner for kontroll og varsling. Vår anti-korrupsjonspolitikk retter seg mot medarbeidere, frivillige og alle som på ulike vis representerer Caritas. Den retter seg også mot samarbeidspartnere, enkeltmedarbeidere i partnerorganisasjoner samt leverandører.

Caritas arbeider i land preget av korrupsjon og økonomisk ustabilitet. Løsningen er ikke å trekke seg ut, men å støtte og styrke de lokale krefter som arbeider for å fjerne korrupsjon og skape utvikling.

Vi etterlever anti-korrupsjon i vårt daglige arbeid gjennom følgende prinsipper:

 • Unngå situasjoner og relasjoner der man kan mistenke korrupsjon
 • Forebygge korrupsjon gjennom klare regler, opplæring av ansatte og gjennomsiktighet i administrasjonen samt ha oppmerksomhet på uregelmessigheter
 • Fremme nulltoleranse og utryddelse av korrupsjon
 • Forplikte ledere til å fremme anti-korrupsjon på alle nivåer og konsekvent sanksjonere tilfeller av korrupsjon og uregelmessigheter

Alle som er tilknyttet Caritas Norge er forpliktet til å overholde Caritas Norges etiske standarder. Det er utarbeidet egne retningslinjer for vårt anti-korrupsjonsarbeid som våre samarbeidspartnere og leverandører er forpliktet til å etterleve.

Alle medarbeidere plikter straks å melde fra om mistanke eller overtredelse av Caritas Norges sine etiske standarder.

Varsling fra eksterne interessenter, partnere, konsulenter eller personer som mottar hjelp fra Caritas i prosjektområdene kan sendes på e-post til varsling@caritas.no . En klage over brudd på den etiske kodeksen går til generalsekretær i Caritas Norge og behandles av et utvalg på tre personer satt ned av styret i Caritas Norge.

Innsamlede og bevilgede midler forvaltes etter strenge krav fra norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder. Caritas er medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret. Organisasjoner som er godkjent som medlemmer forplikter den seg til å underlegge seg ekstern kontroll, og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.

Åpenhetsloven

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens formål er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og retter forventninger til virksomheter på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, skatt, antikorrupsjon, konkurranselovgivning, forbrukerinteresser og åpenhet. Retningslinjene forventer at virksomheter gjennomfører aktsomhetsvurderinger (risikovurderinger), og videre at man skal iverksette tiltak for å bevare miljøet, respektere menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon.

Informasjonsplikten trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at hvem som helst kan kreve informasjon om hvordan Caritas Norge håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.

Brudd eller mulige brudd på menneskerettighetene, våre etiske standarder eller uanstendige arbeidsforhold i Caritas Norge, hos våre partnere eller leverandører kan meldes via Caritas Norges ordinære varslingskanal til varsling@caritas.no . Forespørsler om slik informasjon må sendes skriftlig.

Åpenhetsloven i Caritas Norge

Caritas Norge arbeider for å sikre ansvarlighet i hele sin virksomhet. Vi bistår mennesker i nød uavhengig av hvor krisen inntreffer, og hvem den rammer. Vi hjelper alle uavhengig av alder, kjønn, legning, politisk overbevisning, religiøs eller annen tilhørighet, og arbeider inkluderende for å fremme interessene og rettighetene til de deler av befolkningen som rammes av utenforskap.

FNs bærekraftsmål er et overveiende fokus gjennom våre aktsomhetsvurderinger og i måten vi jobber med våre donorer, partnere og leverandører. Rammeverket og metoden som ligger til grunn for vårt arbeid er basert på United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi prioriterer vår innsats der risikoen for alvorlige brudd er størst, og iverksetter effektive tiltak for å stanse, redusere og forebygge negativ påvirkning.

Caritas Norge jobber nasjonalt og internasjonalt for å fremme etterlevelsen og ivaretakelsen av menneskerettigheter. Vi har også et eget ansvar for å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og sikre at dette heller ikke forekommer hos våre partnere og leverandører.

Vårt medlemskap i et av verdens største humanitære nettverk, Caritas Internationalis, forplikter oss til å overholde felles etiske retningslinjer.

Internt jobber Caritas Norge systematisk med å sikre at vi etterlever åpenhetslovens krav med tydelige retningslinjer og opplæring av ansatte og frivillige.  Vi arbeider systematisk med våre partnere og leverandører, som også må tilslutte seg våre etiske standarder.