Etikk og anti-korrupsjonsarbeid

/Etikk og anti-korrupsjonsarbeid
Etikk og anti-korrupsjonsarbeid 2021-10-13T15:00:13+00:00

ETISKE RETNINGSLINJER

Caritas Norge er en åpen og ansvarlig organisasjon. Mennesker vi møter i vårt arbeid, samarbeidspartnere, frivillige og givere skal vite at vi er til å stole på. Vårt medlemskap i et av verdens største humanitære nettverk, Caritas Internationalis, forplikter oss til å følge et sett av retningslinjer for vårt arbeid. Det gjelder Caritas Internationalis etiske retningelinjer og Caritas Internationalis’ Code of Conduct (adferdskodeks).

Caritas Norge arbeider for en høy faglighet i organisasjonen og følger ulike standarder for å sikre en effektiv bistand og kvalitet i støtten til de fattige, marginaliserte og sårbare. Vi har forpliktet oss til å følge internasjonale konvensjoner, prinsipper og standarder.

Innsamlede og bevilgede midler forvaltes etter strenger krav fra norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder. Caritas er medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret. Organisasjoner som er godkjent som medlemmer forplikter den seg til å underlegge seg ekstern kontroll, og følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling. Det stilles videre vilkår for godkjenning at minimum 65% av innsamlede midler uavkortet går til det oppgitte formål. I 2016 gikk 95% prosent av forbrukte midler i Caritas Norge til formål, mens fem prosent gikk til administrasjon og innsamling.

ANTI-KORRUPSJON

Caritas Norge har nulltoleranse for alle former for korrupsjon, mislighold og maktmisbruk i vår organisasjon og blant våre partnere. Vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre rutiner for kontroll og varsling for å forebygge korrupsjon. Vår anti-korrupsjonspolitikk retter seg mot medarbeidere, frivillige og andre som på ulike vis representerer Caritas. Den retter seg også mot medarbeidere i partnerorganisasjoner av Caritas Norge.
Caritas arbeider i land som kan ha svake strukturer og er preget av korrupsjon i større eller mindre grad. Løsningen er ikke å trekke seg ut, men å støtte og styrke de lokale krefter som arbeider for å fjerne korrupsjon og skape utvikling.
Vi etterlever anti-korrupsjon i vårt daglige arbeid gjennom følgende prinsipper:

  • Unngå situasjoner og relasjoner der man kan mistenkes for korrupsjon.
  • Forebygge korrupsjon gjennom klare regler, opplæring av ansatte og gjennomsiktighet i administrasjonen samt ha oppmerksomhet på uregelmessigheter.
  • Fremme nulltoleranse og utryddelse av korrupsjon.
  • Forplikte ledere til å fremme anti-korrupsjon på alle nivåer og konsekvent sanksjonere tilfeller av korrupsjon og uregelmessigheter.

Alle Caritas Norges medarbeidere er forpliktet til å overholde Caritas Norges retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid og Code of Conduct. Alle våre partnere må også signere denne sammen med årlige kontrakter som inneholder kriterier for bruk av midler. Caritas Norge er i tillegg forpliktet til å følge Caritas Internationalis’ Management Standards.

Innsamlede og bevilgede midler forvaltes etter strenge krav fra norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder. Caritas er medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret. Det forplikter oss til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge oss ekstern kontroll.

Alle medarbeidere har plikt til straks å melde om overtredelse av Caritas Norges sin etiske kodeks, ved mistanke om dette. Varsling fra eksterne interessenter, partnere, konsulenter eller personer som mottar hjelp fra Caritas i prosjektområdene kan sendes på e-post til varsling@caritas.no En klage over brudd på den etiske kodeksen går til generalsekretær i Caritas Norge og behandles av et utvalg på tre personer satt ned av styret i Caritas Norge.