Fasteaksjonen 2015 er i gang! Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!

//Fasteaksjonen 2015 er i gang! Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!
[ezcol_3quarter]Klimaendringer – vår tids største utfordring

Caritas-nettverket gir raskt humanitær bistand når naturkatastrofene rammer og arbeider for å møte utfordringene klimaendringene skaper. Vi har bidratt til gjenoppbygging av flere filippinske byer. Foto: Caritas Internationalis.

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia i Caritas Norge.

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

– Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avskoging viser allerede den ødeleggende effekten av den katastrofen vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen the Observer nylig.

Foto: Caritas Internationalis.

Jordens klima påvirkes av mange kompliserte prosesser og kan ikke uten videre reduseres til enkelte værfenomener. Men forskning som nå ledes av FNs klimapanel har over flere tiår kunnet vise til en trend med gradvis oppvarming av temperaturen på jorda, som gir seg utslag i ulike klimaendringer rundt omkring på kloden. Det vitenskapelige grunnlaget for å kunne hevde at det er menneskelig påvirkning gjennom utslipp av klimagasser, eller drivhusgasser, som har er skyld i denne utviklingen regnes nå som sikkert. Denne kjensgjerningen har imidlertid ennå ikke ledet til nødvendige gjennombrudd i de internasjonale klimaforhandlingene mellom verdens stater. Formålet med forhandlingene er å forhindre farlige klimaendringer truer økosystemer, dyr og mennesker. Pave Frans mener det er svært viktig å ta vare på skaperverket.

– Mennesker kan iblant tilgi, men naturen gjør det aldri. Om vi ikke tar vare på miljøet finnes det ingen annen utvei.

 

Flest fattige blir hardest rammet

Paven vil komme med flere initiativ i 2015 for å overbevise verdens politiske ledere om at de må strekke seg lenger for å bekjempe klimaendringene. I januar besøkte paven den filippinske byen Tacloban, som ble rasert av tyfonen Haiyan i 2012. Etter besøket vil han sende ut en encyklika som tar for seg problemene knyttet til klimaendringene. Caritas-nettverket har gitt humanitær bistand og bidratt til gjenoppbygging av flere filippinske byer etter tyfonen. Det er et tydelig eksempel på hvordan Caritas’ arbeid imøtekommer utfordringene knyttet til klimaendringer. Et annet eksempel er flommen som rammet Sri Lanka over jul og nyttår. Også her var Caritas-nettverket raskt til stede med hjelp. Matvaresikkerhet er en av Caritas Norges hovedsatsningsområder og et felt som er spesielt utsatt for effektene av ulike typer klimaendringer. Det er de mest fattige av oss som blir hardest rammet av klimaendringene. Hyppigere og kraftigere værfenomen fører til tap av liv, sult, og tapt livsgrunnlag i Sør. Derfor er klima et viktig tema for Caritas i 2015 og vil fortsette å være det i årene som kommer.

Foto: Caritas Internationalis.

 

Støtt Caritas’ Fasteaksjon 2015: Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!

Du kan hjelpe Caritas Norges arbeid med miljø i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Fasteaksjon 2015».

For girobetaling se vedlagt fasteaksjonsbrev i vårt medlemsmagasin Caritas Info 1, som er ute hos leserne 12.-15. mars 2015.

 

 

[/ezcol_3quarter]
[ezcol_1quarter_end]

FAKTA OM DE INTERNASJONALE KLIMAFORHANDLINGENE

  • Forhandlinger mellom verdens stater for å enes om en internasjonal klimaavtale.
  • Den forrige avtalen, Kyoto-protokollen, utløp i 2012 og en ny avtale er enda ikke fremforhandlet. Etter planen skal en ny avtale ferdigstilles i Paris i desember 2015.
  • Under klimaforhandlingene er det satt et mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader fra førindustriell tid for å unngå farlige og ukontrollerbare klimaendringer.
  • Målsetningen forutsetter at verdens stater reduserer det samlede utslipp av klimagasser. Det er imidlertid ikke enighet om hvordan dette skal gjøres, spesielt fordelingen mellom stater.

KLIMAENDRINGER OG KLIMATILPASNING

  • Temperaturen på jorden har økt med 0,85 grader siden førindustriell tid som følge av økende utslipp av klimagasser, hovedsakelig gjennom bruk av fossil energi som kull og olje.
  • Temperaturøkningen medfører klimaendringer som gir utslag i form av økt nedbør, flom, tørke og kraftigere stormer. Noen land er mer berørt og sårbare enn andre, spesielt i sør.
  • Konsekvensene av klimaendringer er merkbare allerede i dag og vil fremover kunne medføre at noen områder blir ubeboelige, betydelig redusert matproduksjon og kollaps av økosystemer. Klimaflyktninger kan bli en stor utfordring, spesielt i Asia og Afrika.
  • Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene og utnytte de positive konsekvensene. Planting av trær som tar opp CO2 og hindrer ørkenspredning er et eksempel på dette.
[/ezcol_1quarter_end]
2018-02-05T14:49:05+00:00 18th februar, 2015|

About the Author: