Kurs og aktiviteter hos Caritas i høst

//Kurs og aktiviteter hos Caritas i høst

Vil du bli lære norsk, forbedre dine IT-ferdigheter, få hjelp til å søke jobb eller bare ha et sted å møte andre mennesker? Sjekk Caritas’  tilbud av kurs og aktiviteter i Oslo.

Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver 

Siri Skarby

Kursstart: I august starter flere norskkurs. Lærer Siri Skarby ser fram til å møte nye og erfarne deltakere. (Foto: Caritas Norge)

English text below!

Read more about our courses and activities and sign up here

Norskkurs 

Vi har flere norskkurs med oppstart 8. august: A1 (del 1), A1 (del 2), A2 (del 1) og B1. Påmelding til kursene finner man på våre nettsider via denne lenken: Courses and activities in Oslo. – Caritas

  1. Norsk, nybegynner, for innvandrere bosatt i Oslo. Mandager klokken 17:30 (fysisk oppmøte)
  2. Språkkafé for innvandrere bosatt i Oslo. Tirsdager klokken 16:00 (foregår digitalt)
  3. Språkkafé for innvandrere bosatt i Oslo. Torsdager klokken 16:30 (fysisk oppmøte)
  4. Engelsk, nybegynner, for flyktninger fra Ukraina. Tirsdager klokken 17:00 (fysisk oppmøte)
  5. Engelsk språkkafé for flyktninger fra Ukraina. Onsdager klokken 17:00 (fysisk oppmøte)

De som er interesserte kan også gjerne kontakte oss på e-post: norsk@caritas.no.

Jobbsøkerkurs 

Caritas arrangerer jobbsøkerkurs  hver fredag kl. 9-12. Dette er et tretimerskurs med nye deltagere hver gang, hvor man får en introduksjon til hvordan man søker jobb i Norge og hjelp til å lage CV og skrive søknad. Kurset krever påmelding.

Vi starter ny runde med JOBBFOKUS i slutten av august. JOBBFOKUS er et gratis kurs for jobbsøkere med høyere utdannelse bosatt i Oslo som går over åtte uker. Tema for møtene er: CV og søknader, intervjutrening, norsk arbeidsmarked, jobbstrategi, nettverk, LinkedIn og godkjenning av utdannelse.

Les mer om JOBBFOKUS her og her

Meld deg på kurset her

Datakafé

Datakafé retter seg mot personer over 50 år som ønsker å forbedre sine dataferdigheter. Formålet er at deltakerne skal lære seg å bruke ulike digitale verktøy som vil forenkle deres hverdag, samtidig som det skal være en hyggelig møteplass.

Eksempler på digitale verktøy: Altinn.no, Helsenorge.no, Skatteetaten, Finn.no, Word, Google, bytte av fastlege, lese aviser, CV, sider for å øve på norsk m.m.

Datakafé er et gratis drop-in tilbud hver fredag kl. 10-12, på Caritas Ressurssenter (Storgata 38).

Sosiale møteplasser

Caritas arrangerer sosiale aktiviteter for eldre ved to katolske menigheter i Oslo sentrum. Vi har kalt dette prosjektet Velkommen tilbake! Formålet er å motvirke ensomhet, bedre livskvalitet og å fremme god helse. Vi samarbeider med St. Hallvard, St. Olavs menighet om å nå ut til målgruppen, og arrangerer sosiale aktivitet i menighetens lokaler sentralt i Oslo.

Annenhver onsdag (oppstart 17. august) kl. 12:30-14:00, ved St. Hallvard.

Annenhver torsdag (oppstart 11. august) kl. 11:30-13:00, ved St. Olavs.

Dette er et gratis drop-in tilbud, uavhengig av religiøs tilknytting.

Kvinnegruppe

SWEA (Social Women’s Empowerment Act) er en kvinnegruppe som har som mål å gi informasjon til kvinner, slik at de kan bli bedre rustet til å takle livet og hverdagen i et fremmed land. Vårt “Women Rights Ambassador Course” er et ukentlig kurs som starter 30. august og vil introdusere deg til emner som arbeidsrett, fri rettshjelp, helse, vold i nære relasjoner og mer.

På slutten av kurset vil du ha bedre kunnskap om ulike tjenester i Norge og et utvidet sosialt nettverk. For å delta på kurset vårt, må du registrere deg først og kunne snakke/forstå engelsk.

For spørsmål og påmelding kontakt kari.hurum@caritas.no

Courses and activities this autumn

Do you want to learn Norwegian, improve your IT skills, get help looking for a job or just have a place to meet other people? Check out Caritas’ offer of courses and activities in Oslo.

Caritas has several courses and activities for immigrants.

Norwegian courses

We have several Norwegian courses starting on the 8th of August: A1 (part 1), A1 (part 2), A2 (part 1) and B1. You can register on our website via this link: Courses and activities in Oslo. – Caritas

Those who are interested, can contact us by e-mail: norsk@caritas.no

Courses for job applicants

Caritas organizes jobseeker courses, every Friday at 9-12. This is a three-hour course with new participants each time, where you get an introduction to how to apply for a job in Norway and help with creating a CV and writing an application. The course requires registration.

We start a new round of JOB FOCUS at the end of August. JOB FOCUS is a free course for job seekers with higher education living in Oslo. The course runs over eight weeks. You will learn all aspects of job seeking in Norway: Networking, cover letter, CV, interview training, Norwegian work culture, Linkdin and the process of recognition of education and qualifications in Norway.

Read more about JOB FOCUS here. Sign up for the course here.

Computer Café

Computer Café is aimed at people over 50 who want to improve their computer skills. The participants will learn how to use various digital tools that will simplify their everyday life, while also being a pleasant meeting place.

Computer Café is a free drop-in activity every Friday at 10-12 a.m. at Caritas Resource Center (Storgata 38).

Social meeting places

Caritas organizes social activities for the elderly at two Catholic congregations in Oslo. We have called this project Welcome back! The purpose is to prevent loneliness, improve quality of life and promote good health. We collaborate with St. Hallvard and  St. Olav’s parish to reach out to the target group, and organize social activities in the congregation’s premises in central Oslo.

Every other Wednesday (starting on the 17th of August) at 12:30-2:00 p.m., at St. Hallvard.

Every other Thursday (starting on 11th  of August) at 11:30-13:00, at St. Olav’s.

This is a free drop-in activity, open for everybody regardless of religious affiliation.

Women´s group

SWEA (Social Women’s Empowerment Act) is a women’s group that aims to provide information to women so that they can be better equipped to cope with life and everyday life in a foreign country. Our «Women Rights Ambassador Course» is a weekly course that starts on August the 30th and will introduce you to topics such as labour law, free legal aid, health, violence in close relationships and more.

At the end of the course, you will have better knowledge of various services in Norway, and a wider social network. To participate, you must first register and be able to speak and understand English.

For questions and registration, contact kari.hurum@caritas.no

2022-10-20T14:46:37+00:00 28th juli, 2022|

About the Author: