Kvinner er nøkkelen til utvikling

//Kvinner er nøkkelen til utvikling

I dag markeres verdens kvinnedag. Dette er en viktig dag der vi retter fokus mot kvinnediskriminering og arbeidet for å styrke kvinners rettigheter. Også i bistands- og utviklingsarbeid er fokus på kvinner svært viktig.

Kvinner spesielt utsatt
I mange land rundt om i verden er kvinner svært utsatt. Mangel på rettigheter, stort omfang av vold mot kvinner, lav deltakelse fra kvinner i samfunnet er bare noen av utfordringene kvinner møter. Utfordringene er mange og fokuset på likestilling er derfor svært viktig. Også i flere land der Caritas har prosjekter finnes det store utfordringer knyttet til kvinners rettigheter. Samtidig er ikke likestilling bare et gode i seg selv, det er også svært positivt for et lands utvikling. Studier viser at satsing på kvinner og jenter i utviklingssamarbeidet gir spesielt positive resultater. Caritas har derfor et tverrgående fokus på likestilling og kvinners rettigheter i alt vårt utviklingsarbeid. Under er noen eksempler på utfordringer kvinner møter i land vi har prosjekter, og eksempler på hva Caritas gjør for å forsøke å bedre kvinners rettigheter og levekår:

I mange utviklingsland står kvinner for størstedelen av familiens jordbruksinntekter (foto: Caritas Internationalis)

Uganda
I Uganda er kvinners kår prekære og de er spesielt sårbare på landsbygda. Kvinner i Uganda er tradisjonelt underordnet mannen, og det er en stilltiende akseptert å bruke vold mot kvinner, spesielt innad i husholdet.

For å endre kvinners situasjon i Uganda har Caritas i våre prosjekter valgt å ha likestilling som et tverrgående tema. Vi fokuserer på å oppnå økt deltagelse og representasjon av kvinner på lokalt nivå, jevnere arbeidsdeling på husholdningsnivå og mer rettferdig fordeling av inntekter i jordbruket.

DR Kongo
DR Kongo omtales som et av verdens verste land å være kvinne i. Seksuelle overgrep brukt som våpen har vært, og fortsetter å være, en del av den pågående konflikten i landet. Til tross for at DR Kongo har vedtatt et lovverk som gir kvinner like rettigheter som menn, lider kvinner under systematisk diskriminering, både i hjemmet og i samfunnet forøvrig.

For å sikre behovene til diskriminerte kvinner er bevisstgjøring omkring kvinners rettigheter og rolle en viktig del av våre prosjekter i DR Kongo. Likestilling og kvinners deltagelse er også et prioritert område i struktureringen og organiseringen av bondeorganisasjoner og andre lokale organisasjoner knyttet til våre prosjekter.

El Salvador
I følge undersøkelser Caritas har gjennomført deltar kvinner i El Salvador omtrent i like stor grad som menn i lokale organisasjoner, men besitter som lavere posisjoner som for eksempel sekretærer eller lignende. Kun unntaksvis har kvinner lederverv i organisasjonene. Det er dessuten en utbredt oppfatning at kvinners meninger og ytringer er mindre tungtveiende enn menns både i politiske spørsmål og ellers.

I våre prosjekter i El Salvador inkluderer vi kvinner i prosjektene og gir dem mulighet til å inneha sentrale posisjoner i de lokale organisasjonene, de inkluderes i likestillingsspørsmål på hjemmebane, og i politisk, demokratisk kultur generelt.

2018-02-05T14:49:15+00:00 8th mars, 2014|

About the Author: