Matsikkerhet

/Matsikkerhet
Matsikkerhet 2019-04-26T14:05:45+00:00

821 millioner mennesker i verden sulter. Å utrydde sult og feilernæring er Caritas Norges hovedmål. Vi mener at en stor del av løsningen finnes i en økt satsning på klimavennlig jordbruk for småbønder.

Hva er matsikkerhet?
Matsikkerhet betyr å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, for å kunne leve et aktivt og sunt liv hele året. Matsikkerhet er en grunnleggende rettighet, nedfelt i FN Verdenserklæring om menneskerettighetene art. 25. I dag er 821 millioner barn og voksne rammet av sult, mens nesten to milliarder mennesker opplever manglende matsikkerhet i perioder. 98 prosent av de som sulter bor i utviklingsland. Gjennom FNs bærekraftighetsmål nr to har alle stater forpliktet seg til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. For å nå dette målet arbeider Caritas for en økt satsning på bærekraftig og robust matproduksjon, og mer støtte til småbønder og kvinner.

Det gjør vi fordi:

  • Størsteparten av verdens fattige bor på landsbygda og 70 prosent av disse er avhengig av landbruk for arbeid og inntektskilde. Verdens matsikkerhetskomité (CFS) og FAO løfter frem satsning på småskala landbruk som et av de aller viktigste virkemidlene for å oppnå matsikkerhet og redusere fattigdom.
  • På grunn av befolkningsvekst må verden produsere 60 prosent mer mat i 2050. Denne veksten må være bærekraftig og fattigdomsbekjempelse må nå verdens fattigste.
  • Vekst i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i hvilken som helst annen sektor, ifølge Verdensbanken.
  • Kvinnelige matprodusenter har ikke samme tilgang på innsatsfaktorer og markeder som menn, og mangler ofte jordrettigheter. I følge FAO, kan lik tilgang til produktive ressurser og like muligheter for kvinner og menn øke verdens avlinger med opptil 30 prosent.
  • Tradisjonelt industrilandbruk som baserer seg på store mengder kunstgjødsel, kjemiske sprøytemidler og monokulturer bidrar i dag til klimaendringer, forringelse av matjord og reduksjon av biomangfold. FN estimerer at en økt satsning på agroøkologisk landbruk vil kunne gi en betraktelig økning av produktiviteten på sikt, uten at man setter klima, miljø og fremtidig matproduksjon på spill.

Hva gjør Caritas Norge?

Matsikkerhet er en hovedprioritet for Caritas Norges utviklingsarbeid, både når det gjelder programarbeid i samarbeidsland og påvirkningsarbeid i Norge. I dag arbeider vi med å bekjempe sult og forbedre matsikkerheten til fattige bønder og andre sårbare grupper i en rekke land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Våre programmer bidrar til at familier får støtte til mer effektiv matproduksjon slik at de kan gå fra ett til tre måltider om dagen, samtidig som vi arbeider med de grunnleggende årsakene til sult på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Denne tilnærmingen er svært effektiv, og er mulig fordi vi benytter Kirkens innflytelsesrike posisjon i mange land, og samarbeider med et omfattende Caritas-nettverk som når ut til hundretusenvis av lokalsamfunn.

På lokalt plan støtter Caritas småskalabønder gjennom opplæring i effektive og klimarobuste dyrkingsmetoder som øker avlinger og gjør folk bedre rustet til å møte tørke og klimaendringer. Lokale spare- og lånegrupper i regi av programmene gjør det mulig for lokalsamfunnene å investere i produksjon og andre inntektsbringende aktiviteter. Organisering i kooperativer bidrar til å sikre bøndene tilgang til markeder for salg av produktene sine. Videre gis det opplæring i politiske- og sosiale rettigheter og demokratiske påvirkningskanaler. Programmene gir de mest sårbare i et samfunn en mulighet til å jobbe seg ut av fattigdommen.  

På alle nivåer arbeider Caritas Norge for å ansvarliggjøre relevante myndigheter, slik at offentlig politikk og budsjetter bedre reflekterer behovene til småskala matprodusenter. I humanitære kriser samarbeider Caritas Norge med nasjonale myndigheter og FN for å gi matvarehjelp gjennom utdeling av mat, penger eller matkuponger. Det legges vekt på at distribusjonen ikke skal undergrave lokale markeder og matproduksjon. Et annet viktig element i programmene er kapasitetsbygging av lokale aktører, slik at disse blir bedre rustet til å forebygge og respondere på kriser og sultkatastrofer.

I alle utviklings- og nødhjelpsprogrammer retter Caritas Norge seg mot særlig sårbare grupper som husholdninger ledet av kvinner, personer med funksjonshemming, eldre og HIV/AIDS-rammede. Vi vektlegger betydningen av lokal kunnskap og folkelig deltakelse i arbeidet for å bedre matsikkerhet og miljø.

Internasjonalt er Caritas en av Verdens matvareprograms ledende partnere: WFP jobber direkte med 25 nasjonale og tre internasjonale Caritas-organisasjoner verden over. Caritas driver også påvirkningsarbeid inn mot FN-systemet og EU.

829A5785-2

 

 

 

 

 

 

Les mer om våre matsikkerhetsprogrammer i:
Den sentralafrikanske republikk
DR Kongo
Sri Lanka
Uganda
Zambia

Mali

Niger