Menneskerettigheter og demokrati

/Menneskerettigheter og demokrati
Menneskerettigheter og demokrati 2019-05-09T13:15:30+00:00

Millioner av mennesker opplever daglig at deres sosiale, økonomiske og politiske rettigheter ikke blir respektert eller ivaretatt. De opplever avmakt i forhold til politiske prosesser og beslutninger som blir tatt over deres hoder.

Caritas Norge har som mål å fremme demokrati bygget på sosial rettferdighet. Dette vil vi oppnå ved å støtte bred deltakelse i beslutningsprosesser, fremme sosial mobilisering og grasrotorganisering, og arbeide for å sikre overholdelse av politiske og sivile rettigheter.

Videre skal også sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter ivaretas. Ved dette søker vi å oppnå at mennesker gjenvinner tro på egen innflytelse. Caritas Norge vil støtte sosiale bevegelser og organisasjoner i sør i arbeidet for økt sosial rettferdighet, og bidra til at de fattiges stemme blir hørt og deres rettigheter respektert. Ansvarliggjøring av myndigheter er et viktig ledd i arbeidet.

Den katolske kirkes sosiallære danner grunnlaget for Caritas Norges virke. I denne står prinsippene om forrang for de fattige og subsidiaritet sentralt. Dette innebærer at fattigdomsbekjempelse er en innebygd målsetning i kampen for demokrati og forståelsen av et demokratisk samfunn. Arbeidet for demokrati forutsetter dermed endringer i maktforhold til beste for de fattige.

Subsidiaritetsprinsippet legger føringer for hvordan vi ser på demokrati som noe som må utvikles nedenfra og opp, og som tar utgangspunkt i menneskers rett til innflytelse over sitt eget liv og sin egen framtid. Dette bygger på en anerkjennelse av at samfunnet selv skal være drivkraft i sin egen utvikling. I første omgang vil målet ofte være å gi fattige mer kontroll over sin egen hverdag. På sikt vil dette igjen føre til at de fattige kan få økt innflytelse på samfunnet rundt seg.

De internasjonale menneskerettighetene bør ligge til grunn for ethvert demokratisk samfunn, og nasjonalstaten er dermed ansvarlig overfor sine egne borgere og det internasjonale samfunn i forhold til å overholde sine klart definerte forpliktelser overfor befolkningen. Når Caritas Norge styrker sivilsamfunnet er det fordi dette skal bidra til å endre maktstrukturer for å styrke demokratiet.

For å fremme de fattiges stemme må bevisstgjøring og opplæring finne sted. Mennesker må lære seg sine rettigheter og få tro på egen påvirkningskraft. Ved å organisere seg og knytte allianser kan befolkningen øke oppslutningen til sine rettigheter, og stille krav overfor myndigheter og næringsliv. Etter hvert som demokratier utvikler seg vil avstanden mellom myndighetene og det sivile samfunn bli mindre.

For å lese mer om demokrati og menneskerettigheter, se Caritas Norges nettperm om nord/sør-forhold.