Migrasjon – muligheter og utfordringer

//Migrasjon – muligheter og utfordringer

Caritas Norge arrangerte 26. april et seminar der temaet var migrasjon og utvikling. Det var fullsatt sal og stor interesse da temaene diasporas rolle i norsk bistands- og utviklingsarbeid og arbeidsinnvandring ble diskutert.

Diaspora spiller en viktig rolle
Den første delen av seminaret handlet om diasporas rolle i norsk bistands- og utviklingsarbeid. Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås trakk fram viktigheten av å innvolvere diasporaorganisasjoner og minoritetsgrupper i norsk bistands- og utviklingsarbeid. Han trakk fram både viktigheten av hjemsending av penger – såkalte remittances, samt den forstålsen og kunnskapen slike grupper har om språk, kultur og politiske forhold i sine hjemland. Representanter fra diasporagrupper og andre fra salen stilte statsråden spørsmål om konkrete tiltak for hvordan diasporagrupper i norge kan bedre involveres. Representanter fra diaspora, Norad og norske organisasjoner diskuterte deretter temaet i en paneldebatt.

Språkundervisning er viktig
Del to av seminaret tok for seg muligheter og utfordringer knyttet til arbeidsinnvandring. Etter innledningsinnlegg fra Jon Horgen Friberg i Fafo, ble temaet diskutert av et politikerpanel bestående av representanter fra FrP, Høyre, Venstre, Ap og SV. I panelet var det bred enighet om at arbeidsinnvandringen fører med seg store muligheter, men også store utfordringer. Det var enighet i panelet om at bedret språkundervisningstilbud er nødvendig. Dette ble godt tatt i mot av publikum, som allikevel etterspurte konkrete tiltak innen dette feltet.

Under er bilder fra seminaret.

2013-04-29T07:19:57+00:00 26th april, 2013|

About the Author: