Mye bra i statsbudsjettet 2014

//Mye bra i statsbudsjettet 2014

Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag fram statsbudsjettet for 2014. Caritas Norge mener dette inneholder mye bra innen utvikling og bistand og vi håper derfor at den nye regjeringen følger opp dette framover. Når det gjelder tiltak knyttet til arbeidsinnvandring mener vi derimot at den nye regjeringen overtar et budsjett med stort forbedringspotensial.

Arbeidsinnvandring
– Vi registrerer at det i hovedsak er i Arbeidsdepartementets budsjett forskjellige sider ved arbeidsinnvandringen blir omtalt og satt inn i en større sammenheng. Likevel ser det ut til at arbeidsinnvandrerne ikke gjøres til gjenstand for noen direkte tiltak, sier leder for Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere, Morten Erik Stensberg.

Finansminister Sigbjørn Johnsen fremlegger regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett i Stortinget 14. oktober 2013. Bak: Stortingspresident Olemic Thommessen. (Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Finansminister Sigbjørn Johnsen fremlegger regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett i Stortinget 14. oktober 2013. Bak: Stortingspresident Olemic Thommessen. (Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Arbeidsdepartementet peker i sitt budsjett på forskjellige sider muligheter og utfordringer som høy innvandring stiller oss ovenfor, men det fører ikke til en bevisst tydeligere økonomisk profil som er innrettet mot denne gruppen. Det snakkes, med rette, om behovet for at arbeidsinnvandrere har behov å styrke sine norskkunnskaper. I den sammenhengen henvises det til NTNUs nettbaserte gratiskurs i norsk som opprinnelig var lagd for studenter. For budsjettåret 2014 ønsker man å videreutvikle kurset slik at det blir tilpasset arbeidsinnvandrernes behov. – Selv om dette er positivt mener vi det er naturlig å spørre om dette er nok og om ikke et nettbasert kurs fungerer best som et komplement til undervisning som skjer på mer tradisjonelt vis. Nettbaserte kurs kan ikke erstatte den menneskelige og relasjonelle siden i undervisningen, avslutter Stensberg.

Utvikling og bistand
– Vi er veldig positive til at de totale rammene til bistand økes med 1,3 milliarder og at 1 % av bruttonasjonalinntekt fortsatt er satt av til bistand, sier Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver for utlandsarbeid i Caritas Norge. – Dette er svært viktig og vi håper derfor at den påtroppende regjeringen vil opprettholde dette i fremtidige budsjetter, fortsetter Berglyd. I statsbudsjettet for 2014 legges det dessuten opp til en styrking av arbeidet innen to av Caritas kjernearbeidsområder i utviklingsarbeidet; matsikkerhet og utdanning.

Om utdanning står det i budsjettet at: Regjeringen vil trappe opp utdanningssatsingen i utviklingssamarbeidet med 150 mill. kroner i 2014”. – At statsbudsjettet for 2014 legger opp til styrking av arbeidet med utdanning i utviklingsland mener vi er svært viktig. Utdanning er nøkkelen til utvikling, sier Berglyd. Særlig positivt mener Caritas det er at statsbudsjettet legger opp til styrking av arbeid med utdanning i konfliktområder.

Også arbeidet med matsikkerhet styrkes i statsbudsjettet, der det står: ”Gjennom regjeringens strategi Matsikkerhet i et klimaperspektiv legges det opp til en økning på 500 mill. kroner i bevilgninger i perioden 2013– 2015 for å følge opp strategien”. Også dette er svært positivt da sikker tilgang til mat er helt avgjørende i utviklingsarbeidet.

2018-02-05T14:49:19+00:00