Oljeutvinning i Uganda byr på utfordringer

//Oljeutvinning i Uganda byr på utfordringer

Det er mye optimisme knyttet til funn av olje og gass i Uganda, men undersøkelser viser at lokalbefolkningen verken har fått tilstrekkelig informasjon eller har tro på at funnet vil komme dem til gode.

Store muligheter og store utfordringer

Det pågår for tiden en stor debatt i Uganda om hvordan oljefunnene vil påvirke Ugandas økonomi og utvikling. Noen mener at funnene er store nok til å kunne forandre Ugandas økonomi fullstendig, mens skeptikerne mener at dette er overdrevet og at oljefunnene ikke vil ha så stor betydning. Uansett hvem som får rett, vil forvaltningen av inntektene fra oljen være svært viktig. Det finnes mange utfordringer ved plutselig oljerikdom noe mange land har erfart tidligere. Dersom oljekonsesjonene deles ut til utenlandske oljeutvinnere kan Uganda risikere at størsteparten av inntektene havner utenlands. Dersom oljeindustrien nasjonaliseres kan det føre til høyt fokus på oljesektoren, noe som kan føre til at andre sektorer blir neglisjert. Andre farer er korrupsjon og mangel på åpenhet. Tegn til mangel på åpenhet har allerede kommet fram i forbindelse med de pågående forhandlingene mellom myndighetene i Uganda og Heritage Oil, en prosess som foregår bak lukkede dører. For å oppnå utvikling i hele landet er det også viktig med en rettferdig fordeling av ressursene både geografisk og mellom ulike folkegrupper.

Lokale utfordringer

Det er den sistnevnte utfordringen Caritas Hoima har tatt for seg i sin undersøkelse. De har stilt en rekke spørsmål til befolkningen i lokalsamfunnet om hvordan søk etter olje og andre aktiviteter knyttet til oljefunnene har påvirket dem. Resultatet er nedslående. For det første mente over 80 % av de spurte at de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon om olje og oljeutvinning fra myndighetene. Et flertall av befolkningen i området visste dessuten om tilfeller der landområder var blitt tatt fra lokalbefolkningen uten tilbud om kompensasjon i forbindelse med oljeletingen. Et flertall mente også at det var sannsynlig at flere ville omplasseres i fremtiden som en følge av oljefunnene. Videre kom det også fram at oljeletingen ikke hadde ført til nye muligheter for befolkningen med tanke på sysselsetting, salg av varer og tjenester eller lignende.

Hva kan gjøres?

Undersøkelsen viser altså at allerede før oljeutvinningen har kommet i gang finnes det en rekke lokale utfordringer. Caritas Hoima anbefaler en rekke tiltak for å bøte på dette og for å sikre at også lokalbefolkningen i fremtiden kan nyte godt av oljeindustrien som etableres i nærområdet. For det første må spørsmål om eierskap til landområder klargjøres. I tillegg bør det legges til rette for opplæring og skolering av lokalbefolkningen slik at disse i større grad kan ansettes i oljeindustrien. Caritas Hoima mener det også bør vurderes å stille krav om at oljeutvinnerne som skal operere i området, i så stor grad som mulig, skal benytte seg av lokale leverandører. Dette for å sikre at også næringer i området som ikke er direkte knyttet til oljeindustrien kan nyte godt av virksomheten. Oljefunnene har gitt Uganda en unik mulighet til økonomisk utvikling, nå er det opp til myndighetene å gjøre de rette grepene for at flest mulig i Uganda får nyte godt av dette.

Informasjon til lokalbefolkningen og talsmannsarbeid for å sikre økt åpenhet og gjennomsiktighet er prioriterte områder for samarbeidet mellom Caritas Norge og Caritas Uganda/Caritas Hoima i tiden fremover. Les mer om dette arbeidet her.

Her kan du lese hele rapporten fra Caritas Hoima (HOCADEO).

2018-02-05T14:49:31+00:00 19th september, 2012|

About the Author: