Om Caritas Norge

/Om Caritas Norge
Om Caritas Norge 2021-11-24T13:23:03+00:00

About Caritas Norge

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon og arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett.  Caritas’ visjon er en verden uten sult og ekstrem fattigdom der folk kan leve et verdig liv. Hjelpearbeidet inspireres og veiledes av verdier og prinsipper i den katolske kirkens sosiallære. Denne sammenfaller med og komplimenterer de universelle menneskerettighetene, og utgjør samlet fundamentet i vårt arbeid. Sosiallærens styrende prinsipper er: menneskets ukrenkelige verdighet, helhetlig menneskelig utvikling, sosial rettferdighet, solidaritet, det felles gode, samt deltakelse og subsidiaritet. All hjelp gis uavhengig av mottakernes tro, kjønn og etniske tilhørighet.

Visjon: Caritas’ visjon er en verden uten sult og ekstrem fattigdom der folk kan leve et verdig liv. (Foto: Caritas Norge)

I verden:

Internasjonalt samarbeider Caritas Norge med nasjonale og lokale Caritas-organisasjoner, og med Kirken, om bistands- og nødhjelpsprosjekter. Gjennom et omfattende nettverk, når vi ut til de mest vanskeligstilte områder i verden. Hovedmålet for våre internasjonale prosjekter er å bidra til å utrydde sult og fattigdom. Vi jobber for økt matsikkerhet og ernæring gjennom effektivt, bærekraftig og klimavennlig landbruk (jordbruk, husdyr, fiskeri), kompetanseheving,  yrkesopplæring, styrking av sivilt samfunn og rask og tilstrekkelig respons ved humanitære kriser.

Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis – det internasjonale Caritas-nettverket. Caritas Internationalis består av 165 medlemsorganisasjoner verden over, som opererer i mer enn 200 land og territorier. Til sammen utgjør vi verdens nest største humanitære nettverk. Vi er også medlem av Caritas Europa. Gjennom disse nettverkene, og gjennom nettverk vi er medlem av i Norge, driver vi aktivt talsmannsarbeid. Målet er å endre internasjonale strukturer som er med på å opprettholde fattigdom og urettferdighet.

I Norge:

I Norge jobber vi for å integrere innvandrere og flyktninger i det norske samfunnet. Vi hjelper innvandrere og deres familier inn i aktiv samfunnsdeltakelse og arbeid og ut av fattigdom ved å tilby norskundervisning, samfunns- og arbeidsmarkedskunnskap og generell rådgiving og veiledning. I Oslo driver Caritas Norge et ressurssenter og samarbeider tett med ressurssentre drevet av andre lokale Caritas-organisasjoner i Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Tromsø og Arendal. I tillegg driver vi et nasjonalt rådgivningssenter for au pairer og vertsfamilier som samarbeider med au pair-sentrene i Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen. Caritas bistår også de katolske menighetene i deres integreringsarbeid.

Gjennom vårt kommunikasjonsarbeid, ønsker vi å bidra til økt kunnskap, engasjement, debatt og politisk prioritering innenfor migrasjon og integrering, matsikkerhet og bekjempelse av sult. Vi vil også motivere katolikker i Norge og befolkningen ellers til solidaritet med fattige og marginaliserte grupper i Norge og i andre land.