Om Caritas Norge

/Om Caritas Norge
Om Caritas Norge 2021-03-19T14:25:53+00:00

Globale utfordringer – lokale løsninger

Caritas Norge er en hjelpeorganisasjon som arbeider for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norge ble opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Styret er Caritas Norges øverste organ og blir valgt av rådsmøtet, hvor alle menighetene i Den katolske kirken i Norge har stemmerett. Les mer om Caritas Norges organisering i Caritas Norges vedtekter.

Visjon og strategi

Caritas Norges visjon er en verden hvor alle mennesker lever i trygge samfunn, hvor deres helhetlige menneskelige utvikling og menneskeverd blir ivaretatt. Organisasjonens arbeid inspireres og veiledes av verdier og prinsipper i den katolske kirkens sosiallære, som sammenfaller med og komplimenterer de universelle menneske­rettighetene. Sosiallærens styrende prinsipper er: menneskets ukrenkelige verdighet, helhetlig menneskelig utvikling, sosial rettferdighet, solidaritet, det felles gode, samt deltakelse og subsidiaritet.

I Norge

Caritas Norge ønsker å motivere til solidaritet med fattige og marginaliserte grupper i Norge og i andre land. Vi støtter katolske menigheter i arbeidet for vanskeligstilte i deres lokalsamfunn og i opprettelse og styrking av lokale Caritas-grupper. I tillegg driver vi et informasjons- og ressurssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo, vi arrangerer norskkurs og har startet karriereveiledning for asylsøkere i asylmottak. Vi samarbeider med de fire katolske skolene om undervisning i kirkens sosiallære og i globale utviklingsspørsmål sett i lys av sosiallæren. Vi har også et nært samarbeid med Norges Unge Katolikker om blant annet Adventsaksjonen.

Nytt av året er at vi 1.august 2017 startet et au pair senter etter å ha vunnet en anbudsrunde fra UDI. Caritas Norge mener at vi med våre erfaringer fra ressurssentrene for migranter i Norge – samt med våre kontakter i det nasjonale caritas-nettverket – vil gi au pairene og vertsfamiliene i Norge et godt tilbud som vil bidra til å sikre at kulturutvekslingstilbudet fungerer som det er tenkt.

Internasjonalt arbeid

Caritas Norge jobber i partnerskap med nasjonale og lokale Caritas-organisasjoner, samt andre organisasjoner i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Vårt utgangspunkt er at de som står nærmest utfordringene vet best hvordan de kan håndteres. Gjennom slike samarbeid, og en rettighetsbasert tilnærming, bidrar vi med både med akutt nødhjelp og langsiktig utvikling.

Å utrydde sult og feilernæring er hovedmålet for Caritas Norges internasjonale arbeid. Nærmere 800 millioner mennesker sulter i dag og de fleste av dem som sulter er selv matprodusenter. Derfor jobber vi for økt matsikkerhet ved å gi småskalabønder opplæring i klimatilpasset jordbruk. Investering i landbrukssektoren er ifølge Verdensbanken dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som investeringer i hvilken som helst annen sektor. I tillegg er utdanning, godt styresett og likestilling våre primære satsingsområder.

Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis – det internasjonale Caritas-nettverket. Caritas Internationalis består av 165 medlemsorganisasjoner verden over, som opererer i mer enn 200 land og territorier. Til sammen utgjør vi et av verdens største humanitære nettverk. Vi er også medlem av Caritas Europa. Gjennom disse nettverkene, og gjennom nettverk vi er medlem av i Norge, driver vi aktivt talsmanns-arbeid. Målet er å endre internasjonale strukturer som er med på å opprettholde fattigdom og urettferdighet. Vi belyser globale utviklingsspørsmål gjennom informasjon fra våre partnere i prosjektland.