Pressemelding: Norge gjør for lite for å bekjempe sult

//Pressemelding: Norge gjør for lite for å bekjempe sult

Statsbudsjettet 2018: Stortinget har bedt regjeringen om å styrke satsingen på matsikkerhet i bistanden. Caritas Norge ser ikke at dette er fulgt tilstrekkelig opp i statsbudsjettet. Klimarobust jordbruk og kampen mot sult er ikke gitt høy nok prioritet, det svekker muligheten til å oppnå målene innenfor utdanning, helse og jobbskaping. 

Knut Andreas Lid, Caritas Norge (Foto: Caritas Norge)

Knut Andreas Lid, Caritas Norge (Foto: Caritas Norge)

– Statsbudsjettet for 2018 mangler en tydelig satsing på matsikkerhet og bekjempelse av sult. Etter tiår med nedgang i antall mennesker som sulter, viser nye FN-tall at antallet som sulter er økt til 815 millioner. Dersom verdens stater skal lykkes i å utrydde sult slik de har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftsmål to, så må det investeres i det, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas

Klart signal fra Stortinget

Et flertall i Utenriks – og forsvarskomiteen på Stortinget ønsker å øke bevilgninger til kampen mot sult. I vedtak 579 fra 18. april 2017, har de valgt «landbruk/matsikkerhet» som en av de langsiktige bistandssatsinger som skal gi større økonomisk forutsigbarhet. De siste årene har støtten til landbruk og matsikkerhet kun utgjort mellom tre-fire prosent av det norske bistandsbudsjettet.

– Caritas har lenge tatt til orde for at matsikkerhet bør bli en hovedprioritering på linje med regjeringens utviklingssatsing innen helse, utdanning og jobbskaping. Målene for suksess innenfor disse feltene er avhengig av at en lykkes med å utrydde sult.  

Sult og feilernæring er den største helsetrusselen på verdensbasis – større enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til sammen. Hvert år dør tre millioner barn under fem år av sultrelaterte sykdommer. Barn som sulter har problemer med å følge med på skolen. Sult gjør arbeidsstyrken mindre produktiv og kan bidra til å øke spenningene i et samfunn og utløse konflikt.

– Det er viktig at regjeringen nå vil få på plass den varslede kartleggingen av norsk bistand til landbruk og matsikkerhet med en påfølgende arbeidsplan, men vi etterlyser en større investering i å bekjempe sult i dag.

Bedret kobling mellom nødhjelp og langsiktig bistand

Caritas har tatt til orde for en sterkere kobling mellom nødhjelp og langsiktig bistand, såkalt GAP-støtte. Innføring av en styrket overgangsbistand spesielt innrettet mot sårbare regioner er et skritt i riktig retning.

Positivt med kunnskapsbank og styrket satsing på fisk og akvakultur 

Caritas er positive til regjeringens nye initiativ Kunnskapsbanken, som blant annet omfatter «Fisk for utvikling» (FFU).  22,8 millioner under post 71 (378,7 mill totalt) skal gå til å støtte Kunnskapsbanken.

– Utviklingsland prioriterer utvikling av landbruket, og har stor interesse for utvikling av fiskeri og akvakultur. Her har Norge lang erfaring og ekspertise, og Caritas mener en stor del av økningen til Kunnskapsbanken bør gå til nettopp klimarobust landbruk og satsing på fisk. Det er effektiv innsats i kampen mot sult.

For mer informasjon:

Kommunikasjonssjef Ellen Høvik, tlf: 918 61 822, ellen.hovik@caritas.no

2018-02-05T14:48:29+00:00 12th oktober, 2017|

About the Author: