Seminar og rapportlansering

//Seminar og rapportlansering

Caritas lanserte 10. juni rapporten ”Fredsmekling og næringsinteresser hånd i hånd?” og hadde i den forbindelse invitert til et lanseringsseminar. Representanter fra en rekke organisasjoner og fra akademia hadde møtt opp for en gjennomgang av rapporten og debatt.

Debatt om Norges roller i utviklingsland
LanseringsseminarSeminaret startet med en innledning fra Ada Nissen som er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo og jobber med utviklingen i norsk fredspolitikk fra 1989 til i dag. Nissen innledet med å ønske denne typen rapporter velkommen, men hadde noen kritiske bemerkninger rundt deler av rapportens innhold. Hun mente blant annet at rapporten overvurderer Norges innflytelse internasjonalt, og viste til at det i enkelte sammenhenger faktisk har vært vanskelig for Norge å få ønskede resultater i forhandlinger nettopp på grunn av manglende innflytelse og mulighet til å utøve press. Til tross for at hun støttet rapportens ønske om mest mulig åpenhet i norsk utenrikspolitikk, mente hun det ville være urealistisk å få økt innsyn i fredsdiplomatiet, på grunn av sensitivitet i en del av disse opplysningene.

Etter Nissens innledning presenterte rapportforfatter Julia Loge rapporten og hennes viktigste funn. Hun mente flere casene som trekkes fram i rapporten viser at Norges mange roller i enkelte utviklingsland kan føre til sammenblandinger. Selv om det ikke alltid er direkte sammenheng mellom Norges fredsengasjement og norske næringsinteresser, fant rapporten flere eksempler på at Norges renommé og norske myndigheters tilstedeværelse, blant annet gjennom fredsdiplomati, kan være med på å åpne dører også for norsk næringsliv.

Etter gjennomgangen av rapporten kommenterte Gunnell Sandanger fra Fremtiden i Våre Hender denne og fortalte om deres arbeid innenfor feltet. Sandanger har sett mange tilfeller der Norge både gir bistand og har sterke næringsinteresser. I slike tilfeller mener hun det ofte er vanskelig for aktører i mottakerlandene å skille mellom norsk bistand og norske bedrifters investeringer i samme land.

Til slutt ble det åpnet for spørsmål fra salen og debatt. Her ble det blant diskutert hvor vidt norske investeringer i næringslivet kan påvirke og eventuelt undergrave norsk fredsengasjement i samme land, og om økt fokus på næringslivet i norsk bistandspolitikk vil gjøre det enda vanskeligere å skille Norges roller i fremtiden.

Du kan lese hele rapporten ved å klikke på bildet under, eller laste den ned som pdf-fil her. Du kan også laste den ned som e-bok via iTunes.

2018-02-05T14:49:23+00:00 11th juni, 2013|

About the Author: