Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien

//Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien

Regjeringen øker satsingen på norskopplæring i forslaget til statsbudsjett for 2022, men Caritas Norge mener behovet er mye større enn det legges opp til.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon

Integrering:  Satsingen på norskopplæring for innvandrere bør styrkes, mener Caritas Norge (Illustrasjonsfoto: Herman Ekendahl-Dreyer/Caritas Norge)

Regjeringen foreslår en videreføring av klippekortordningen på 30 mill. kroner for 2022. Dette vil sikre språkopplæring til 3 000 personer som enten ikke har eller har brukt opp sin rett på norskopplæring. Caritas er positive til forslag om å videreføre klippekortordningen, men skuffet over at den ikke styrkes gitt at tilbudet så langt har vist seg viktig for mange i målgruppen. Behovene er betydelig større enn hva dagens ordning legger opp til, ettersom den blant annet omfatter flyktninger som trenger å styrke norskkunnskapene, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper.

 – Koronapandemien har tydeliggjort behovet for en betydelig satsning på norskopplæring for innvandrere. Språk er sentralt for aktiv deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og vi som samfunn har mye å vinne på at flere som bor i Norge snakker godt norsk. Caritas er skuffet over at regjeringen ikke velger å styrke klippekortordningen i statsbudsjettet. På sikt vil det også være behov for mer bærekraftige, og helst lovfestede, løsninger, sier seniorrådgiver i Caritas Norge, Kristin Velure Strøm.

Styrker sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

Frivillige og innvandrerorganisasjoner har under pandemien spilt en viktig rolle for å nå ut med informasjon til ulike innvandrergrupper over hele landet. Nye og viktige krefter har mobilisert over hele landet. Caritas er positive til at regjeringen ønsker å bevilge nye 30 mill. til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Samtidig viser erfaringene under pandemien at sivilsamfunnet fremdeles har stort ubenyttet potensiale, og over tid mener vi denne satsningen bør styrkes ytterligere. Det bør også tilrettelegges for større grad av samarbeid mellom det offentlige, sivilsamfunn og privat næringsliv.

– Det er positivt at regjeringen i sitt forslag legger vekt på at friske midler til frivillige organisasjoner skal bidra til å øke frivillig aktivitet over hele landet. Frivilligheten og sivilsamfunnet er helt sentralt i integreringsarbeid, men det må sikres at flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper i hele landet har mulighet til å benytte seg av frivillige aktiviteter. Dette bidrar til et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor man bor, sier seniorrådgiver i Caritas Norge, Kristin Velure Strøm.

Seriøse integreringsaktører må sikres forutsigbare driftsmidler

Caritas er positive til at tilskuddsordningen «Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» foreslås omgjort til en søknadsbasert ordning.

–  Dette vil skape større grad av åpenhet og likeverdige konkurransevilkår for frivillige organisasjoner. Caritas er videre også positiv til at regjeringen i sitt forslag foreslår flerårige tilskudd, noe som vil bidra til å skape forutsigbarhet og stabilitet og dermed også bedre og mer kostnadseffektive løsninger, avslutter Strøm.

2021-10-12T15:56:18+00:00 12th oktober, 2021|

About the Author: