Statsbudsjettet 2020: Caritas Norge kritisk til at frivilligheten på asylmottak nedprioriteres

//Statsbudsjettet 2020: Caritas Norge kritisk til at frivilligheten på asylmottak nedprioriteres

Regjeringen gjør et stort kutt i tilskuddene som går til aktiviteter for barn i asylmottak. Det får Caritas Norge til å reagere.

Illustrasjonsfoto: Caritas Norge

Regjeringen løfter frem viktigheten av tidlig kvalifisering på mottak gjennom tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning. Dette er gode prioriteringer som i størst grad kommer beboere med rask avklaring på sin asylsøknad til gode. Caritas Norge ser i vårt arbeid på asylmottak at mange bor på mottak over tid uten en tidlig avklaring på sin asylsøknad. Disse faller delvis utenfor regjeringens satsing, på tross av at flere til slutt bosettes i kommuner.

Caritas Norge ønsker i lys av dette å løfte frem hvor viktig det er at sivilsamfunnsorganisasjoner kan bidra på mottak på et tidlig stadium. Viktige områder er informasjonsarbeid, norskopplæring, karriereveiledning og kompetansekartlegging.

I dag jobber Caritas Norge med et prosjekt kalt «enFASE» på nasjonalt nivå med internett som plattform og beboere på mottak som målgruppe. Vi er positive til at tilskuddsordning for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner blir videreført, slik at vi har mulighet til å fortsette det viktige arbeidet med å nå ut til asylsøkere. Imidlertid savner vi tydeligere prioriteringer i statsbudsjettet direkte rettet mot sivilsamfunnets tidlige innsats på asylmottak, for å nå ut til personer som bor på mottak over tid.

Rammer asylbarn hardt

Frivillig aktiviteter på asylmottak ser dessverre også ut til å nedprioriteres når det kommer til aktivitetstilbud for barn i asylmottak. Tilskuddet har blitt redusert fra 15,9 millioner til 5 millioner.

– Reduksjonen i bevilgningen er ikke i takt med reduksjonen av antall barn på mottak. Kuttet vil først og fremst ramme barn på asylmottak gjennom et redusert aktivitetstilbud og mindre kontakt med frivillige i lokalsamfunnet. Frivillighet i lokalsamfunnet er et viktig tiltak for å bidra til en trygg og meningsfull hverdag for barn på asylmottak, og dette mener vi er en uheldig nedprioritering i statsbudsjettet, sier leder for innlandsavdelingen i Caritas Norge, Per Wenneberg.

Innvandrere i arbeidsmarkedet

Caritas Norge er positive til at regjeringen ser bekjempelse av profittmotivert kriminalitet som en viktig prioritering, gjennom strategien mot arbeidslivskriminalitet og operativt samarbeid på tvers av etater. Sivilsamfunnet bør ha en viktig og tydelig rolle i dette arbeidet. Organisasjoner som Caritas har en unik mulighet til å nå ut til mange sårbare innvandrere som utsettes for utnyttelse på arbeidsmarkedet og avdekke kriminelle forhold.

Gjennom Caritas Ressurssenter for innvandrere i Oslo, kommer vi årlig i kontakt med om lag 22 000 besøkende. En stor del av disse har svært begrensede språk- og samfunnskunnskaper. I 2019 har vi jobbet særlig med å avdekke og følge opp mulige ofre for menneskehandel og grov utnyttelse på arbeidsmarkedet, i tillegg til forebyggende informasjonstiltak, i stor grad driftet av frivillige.

– Innsatsen har vist at arbeidskriminalitet og utnyttelse er svært utbredt, og det er et tydelig behov av økt innsats på feltet. Bare i høst har vi ved ressurssenteret avdekket og fulgt opp 19 saker knyttet til grov utnyttelse på arbeidsmarkedet, sier Wenneberg

Dette arbeidet er meget ressurskrevende, og vil ikke kunne gjennomføres uten tilstrekkelig finansiering. For å sikre bredden av tiltak som jobber mot menneskehandel foreslår vi en økning av kap. 440, post 70.

2019-10-07T16:12:47+00:00