Ungdom for fred i Mellom-Amerika

//Ungdom for fred i Mellom-Amerika

Ungdom fra fattige strøk i Honduras, El Salvador og Guatemala vokser opp i en voldelig hverdag der det meste styres av konflikten mellom ulike kriminelle gategjenger. Gjengene utøver sterk kontroll og ungdommene er mest utsatt, enten de blir tvangsrekruttert eller de blir utsatt for vold og overgrep. Utdanning og yrkesopplæring er et av de viktigste midlene i arbeidet for å forebygge vold blant unge.

Vår programkoordinator for Caritas’ voldsbekjempelsesprosjekt i El Salvador, Hilda Trejo, beskriver situasjonen i Mellom-Amerika som en voldsspiral mellom gategjengene og politiet. Jo hardere politiet slår tilbake på volden, jo sterkere reagerer gjengene. Det er flere årsaker til volden, men det er ungdommene som er de største ofrene. Ungdom i El Salvador, Honduras og Guatemala er utsatt for vold og utøver vold. Derfor er det viktig å jobbe sammen med ungdommene, gjennom ulike typer opplæring gir Caritas ungdommene et alternativ til volden.

Photo 05-07-2017, 23 46 15

Humanitær krise

Situasjonen i El Salvador, Honduras og Guatemala kan beskrives som en humanitær krise. I tillegg til den ekstreme volden, herjer værfenomenet El Niño. På grunn av El Niño, opplever 3.5 millioner mennesker i regionen ekstrem tørke og står i fare for matmangel. I 2016 var det 15000 drap til sammen i de tre landene, det vil si 81,2 mord per 100 000 innbygger i El Salvador, 59 i Honduras og 27,3 i Guatemala. El Salvador, Honduras og Guatemala er alle på listen med de 10 mest voldelige landene i verden og landene utgjør den mest voldelige regionen i verden som ikke er i krig.

Det er hovedsakelig ungdommer som blir utsatt for vold eller som utøver den, men det er mange ulike årsaker til den ekstreme volden. I noen situasjoner kan gjengene gi en følelse av tilhørighet og bli en substitusjonsfamilie. Ved andre anledninger står ungdommen overfor valget mellom å bli med i en gjeng eller å være offer for dens forbrytelser. Ungdomsvolden kan ses som et symptom på andre samfunnsproblemer som vold i familien, fattigdom, arbeidsledighet, marginalisering, korrupsjon eller mangel på utdanning. Det er barn og unge som har blitt forlatt av sine familier, som bor på gaten, som er utenfor skolesystemet, som er arbeidsløse eller de som bor i fattige strøk som er mest utsatt for volden. Ungdommene er de største voldsofrene, men det er mange, inkludert myndighetene, som ser på dem som hovedårsaken til volden. Myndighetene prioriterer å slå hardt ned på ungdom som er involvert i gjengvirksomhet, men det er få tiltak som fokuserer på prevensjon av vold.

En viktig konsekvens av voldsbølgen er at mange flykter. Mange må flykte fra sine hjem på veldig kort varsel og ender som flyktninger i eget land, mens andre planlegger flukten til Mexico og videre til USA. Veldig mange unge flykter alene langs en av de farligste og voldeligste flyktningeruter i verden. Over 120 000 barn fra Honduras, El Salvador og Honduras har flyktet de siste årene. Mange frykter nå at det skal bli enda vanskeligere å komme seg til USA på grunn av den politiske situasjonen i landet, dette fører til et økende antall mennesker som prøver seg på den farlige fluktruten. Caritas i Honduras samarbeider med UNHCR for å kartlegge situasjonen og bistå flyktninger på lokalt nivå.

Mangelen på tilstrekkelig tilgang til utdanning og relevant arbeid øker risikoen for at unge blir rekruttert av kriminelle gjenger og utfører oppgaver for gjengene. Barn og unges rett til utdanning og et anstendig liv blir ofte hindret av volden. Straffefrihet, korrupsjon og mangelen på offentlige arenaer for konfliktløsning bidrar til den vanskelige situasjon.

Voldsforebyggende opplæring

Caritas ønsker å bidra til en nedgang i volden i El Salvador, Guatemala og Honduras gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter for ungdommer. Det er nødvendig med en god bakgrunnsforståelse av situasjonen for å kunne jobbe med voldsforebyggende tiltak. Gjennom sitt store nettverk lokalt yter Caritas organisasjonene i de ulike landene stor tillitt blant lokalbefolkningen og hos myndighetene.

Caritas jobber med barn og ungdom mellom 12 og 24 år. Prosjektene gjennomføres i områder som er kontrollert av eller under sterkt press fra kriminelle gategjenger. Det er fokus på lederopplæring, kurs i konflikthåndtering, fritidstilbud og yrkesrettet utdanning, i tillegg til at det har blitt etablert ungdomsgrupper innenfor idrett, kunst, kultur og kommunikasjon. Målet er at styrking av lokale ungdomsorganisasjoner og tilgang til utdanning og opplæring vil hindre rekruttering til gategjenger og andre kriminelle nettverk.

Ungdom tilbys yrkesopplæring og jobbsøkerkurs, men dette er til tider vanskelig når det er stor mangel på jobber, mange jobber er deltid eller veldig dårlig betalt og de fleste jobbene er utenfor den formelle økonomien og dermed har arbeidstaker ingen rettigheter. En mulighet er å satse på entreprenørskap, at de unge starter egne små bedrifter, men dette kan i noen tilfeller også være problematisk på grunn av utpressing fra de kriminelle gjengene som krever ‘beskyttelsespenger’. På tross av disse utfordringene synes Caritas dette arbeidet er en viktig del av det voldsforebyggende arbeidet, og noen ungdommer er allerede ute i jobb eller har fått muligheten til å studere. Ungdommene får også tilbud om å delta i sparegrupper som kan gjøre det lettere å fortsette studier eller å starte en egen bedrift, i tillegg til a de får opplæring i regnskap og økonomi.

I Honduras har ungdommene kommet så langt med deres voldsforebyggende arbeid at de er organisert i 4 fora i hver av prosjektregionene og de samarbeider med ulike utdanningsinstitusjoner for å videreføre læringen, i tillegg til at de deltar i lokale politiske prosesser. Med videre støtte fra Caritas Norge, håper ungdomslederne å kunne opprette et nettverk på nasjonalt nivå som vil dem muligheten til å påvirke politikk på høyere nivå.

Det har også blitt opprettet trygge oppholdssteder for oppfølging av ungdom som har vært offer for vold eller som står i fare for å bli det. Både frivillige med opplæring og profesjonelle psykologer og advokater er tilgjengelige for å gi støtte til ungdommene og familiene deres. Både ungdommer som deltar aktivt i prosjektet eller andre fra nabolaget har mulighet til å benytte seg av tilbudet.

Målet med prosjektet er å redusere sårbarheten til ungdom som lever i områder med konflikt. Dette gjøres blant annet gjennom et utdanningsprogram tilpasset denne målgruppen og lokale ungdomskomiteer som arbeider med diverse voldsforebyggende tiltak. Mangel på utdanning og yrkesutdanning, høy arbeidsledighet, voldelige familiestrukturer og fravær av støttemekanismer i samfunnet er faktorer som bidrar til en forverret konfliktsituasjon. Caritas har utviklet en modell for undervisning i fredsbygging og voldsforebygging. Ungdommene har via Caritas programmet dermed fått et alternativ til den voldelige hverdagen gjennom kursing i fredelig konfliktløsning, forebygging av vold og fredsbygging. Det har blitt dannet ungdomsgrupper som selv organiserer og deltar i aktivitetsgrupper for økt forståelse av årsakene til vold og hvordan det er mulig å håndtere situasjonen.

2018-02-05T14:48:31+00:00 21st juli, 2017|

About the Author: