Varsling

/Varsling
Varsling 2021-10-13T14:40:50+00:00

Whistleblowing in English

Vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre rutiner for kontroll og varsling for å forebygge og avsløre korrupsjon, misbruk og overgrep. Tilbakemeldinger på dårlig utført arbeid, uakseptabel oppførsel, mistanke om korrupsjon, bestikkelse eller seksuelle overgrep, oppfordrer vi til at tas med den berørte og/eller nærmeste overordnede fordi denne er tettest på aktivitetene. Dersom problemene ikke løses gjennom dialog, eller det kan være vanskelig å ta opp det aktuelle tema direkte med den det gjelder, anbefaler vi at vår nettbaserte varslingsmekanisme nedenfor brukes.

Hvem kan klage og varsel:

Alle som berøres av vårt arbeid eller av prosjekter vi støtter, kan klage.

  • Ansatte, innleide konsulenter, deltakere og andre knyttet til virksomheten
  • Våre partnerorganisasjoner
  • Givere/donorer
  • Støttespillere og interessenter

En klage kan være anonym. Caritas Norge ønsker imidlertid ikke å oppmuntre til anonyme klager, da disse er krevende å undersøke på en god og effektiv måte.
Klagen vil bli lest av vår generalsekretær som videresender klagen til behandling i tråd med våre retningslinjer for klagehåndtering.
En klage kan komme enten via en av våre formelle klagemekanismer, eller via mer uformelle kanaler. Den kan fremsettes skriftlig på e-post til varsling@caritas.no eller muntlig.

En klage til Caritas Norge er konfidensiell og behandles i fortrolighet. Vi søker å ivareta privatlivet og sikkerheten til den som klager, den som er gjenstand for klagen, og andre vitner. Det er kun et begrenset antall personer som vil ha tilgang til en klage, nettopp for å sikre konfidensialitet.

Alle som sender inn en klage til Caritas Norge vil i løpet av kort tid motta en bekreftelse på at klagen er mottatt, deretter få de en tilbakemelding om hvorvidt hendelsen vil bli undersøkt videre.

Det er klageutvalg på tre personer utpekt av Caritas Norges styre som behandler klagen. Klageutvalget avgjør utfallet av klagen og informerer avsender av klagen om sakens utfall innen en måned etter mottakelsen. Klageutvalget kan be klager om ytterligere informasjon og dokumentasjon, dersom nødvendig. I tilfeller av korrupt praksis vil Caritas Norge kreve tilbakebetaling av misbrukte midler, kansellere kontrakter, avskjedige ansatte, anmelde til relevante autoriteter og rapportere saken til Caritas Internationalis.

Klager vil bli behandlet som et varsel i henhold til Arbeidsmilølovens §2A dersom det anses å falle innenfor området for Caritas Norges varslingsrutiner og i tråd med Arbeidsmiljølovens forståelse av kritikkverdige forhold:

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære a) fare for liv eller helse b) fare for klima eller miljø c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet d) myndighetsmisbruk e) uforsvarlig arbeidsmiljø f) brudd på personopplysningssikkerheten. (AML § 2A-1).

Caritas Norges varslingsrutiner kan lastes ned her