Verdig arbeidsliv for alle

//Verdig arbeidsliv for alle

Valgnatta er over og stemmene er talt opp. Alt tyder på at Norge de neste fire årene vil ha en regjering som er ledet av Arbeiderpartiet. Det må være en regjering som sikrer et verdig arbeidsliv for alle – også utenlandske arbeidere.

Av Per Wenneberg, innenlandsleder  

Sesongarbeider

Sesongarbeidere: Utenlandske arbeidstakere er mer sårbare for utnyttelse i arbeidslivet. (Foto: Herman Ekendahl-Dreyer)

De siste 15 årene har det felleseuropeiske arbeidsmarkedet langt på vei visket ut landegrensene, og pandemien har tydelig vist hvor avhengig Norge er av utenlandsk arbeidskraft. Vi har behov for arbeidsinnvandrere på verft og byggeplasser, i åkere og i helsetjenesten. Samtidig har norsk arbeidsliv blitt tydelig utfordret av sosial dumping, urettferdige arbeidsforhold og tidvis begrensede rettigheter til velferdstjenester. Dette rammer mange arbeidsinnvandrere hardt, men er også en utfordring for samfunnet som helhet.

Sårbare arbeidstakere

Caritas driver ressurssentre for innvandrere i en rekke norske byer og møter hvert år tusenvis av de som kommer hit for å jobbe. Urovekkende mange snakker lite norsk, har begrenset forståelse for det norske systemet og mangler nettverk til å kunne kreve sine rettigheter og delta på like vilkår i arbeids- og samfunnsliv. Dette til tross for at mange har bodd og arbeidet her i årevis. Manglende språkferdigheter og kunnskap om norske forhold gjør at arbeidsinnvandrere lett blir utsatt for diskriminering og utnyttelse i arbeidslivet.

Slike forhold i norsk arbeidsliv kan ikke en Arbeiderpartiledet regjering tillate. I sitt partiprogram foreslår Ap at det skal etableres regionale sentre for arbeidsinnvandrere som skal tilby språkopplæring og veiledning. Sentrene er foreslått som et samarbeid mellom det offentlige, fagbevegelsen, det private og sivilsamfunnet. Dette vil være et viktig bidrag for å styrke arbeidsinnvandreres posisjon på arbeidsmarkedet, styrke fagorganiseringen og den norske modellen.

Kriminalisering av lønnstyveri

Regionale sentre vil i større grad sikre at arbeidsinnvandrere over hele landet får tilgang til kurs, informasjon og veiledning. Samtidig må vi også sikre en bredde av tilbud, særlig tilgangen til finansierte norskkurs.  Det nylig innførte klippekorttilbudet, som gir norskkurs til innvandrere uten rettigheter til annen opplæring, må derfor videreføres og styrkes.

Men det må gjøres mer. Den forrige regjeringen tok flere viktige grep i kampen mot arbeidslivskriminalitet, blant annet kriminalisering av lønnstyveri. Det har altså blitt straffbart for arbeidsgivere å ikke utbetale lønn til sine ansatte. Dette er et tydelig signal til useriøse og kriminelle arbeidsgivere som i altfor lang tid har fått operere mer eller mindre fritt, uten å risikere straff for systematisk utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Behov for en ny rettshjelpslov

Samtidig ser vi at kriminalisering av lønnstyveri i praksis vil få begrenset effekt uten at arbeidstakere selv har mulighet til å få hjelp til å kreve sin rettmessige lønn. Lønnskrav dekkes ikke av dagens rettshjelpslov, og mange arbeidsinnvandrere har ikke selv økonomiske midler til å betale advokat for å stå opp mot en arbeidsgiver som nekter å utbetale lønn.

Det er godt etablert fra mange hold at det er behov for en ny rettshjelpslov. For over et år siden la rettshjelpsutvalgets frem sin rapport med forslag til ny rettshjelpslov. Foreløpig kan det se ut til at denne har blitt lagt i en skuff, men den må nå tas frem igjen og børstes støv av. For at vi skal komme kampen mot arbeidslivskriminalitet og utnyttelse til livs, er det helt avgjørende at arbeidere som står overfor kriminelle arbeidsgivere får tilgang på rettslig bistand.

Det kommer mange arbeidsinnvandrere til Norge som kun ønsker å jobbe her i kortere perioder. Disse har ikke behov for integreringstiltak. Men det er mange som velger å bli, som etablerer seg i lokalsamfunn over hele landet. Det er disse vi må kunne tilby integreringstiltak, samtidig som alle som jobber i Norge bør ha rett til verdige arbeidsforhold og juridisk støtte for å sikre oss alle mot kriminelle i arbeidslivet.

2021-09-16T09:50:27+00:00 16th september, 2021|

About the Author: